Om foreningen

Hunderevet er en forening der arbejder for at genetablere stenrev i Kattegat ud for Hundested.

Størstedelen af de sten der lå på havbunden ud for Hundested er gennem flere hundrede år fisket op for at indgå i bl.a. moler og bolværk i Københavns søbefæstning – Middelgrunds- og Flakfortet. Stenene beskyttede en stor del af Nordkysten og var en rig udklækningsanstalt for fisk, skaldyr og vegetation. Nogle steder dannede stenene rev så høje, at de rakte op over havoverfladen og sælhunde lå og solede sig på stenene og gav Hundested sit navn.

Efter at stenene blev fisket op, har havet fået rigtigt frit spil for erosion på nordkysten, så de nuværende skarpe klinter er i høj grad resultat af fortidens menneskeskabte synder.

Ved at genetablere Hunderevet opnår vi flere samtidige fordele, som får kæmpe betydning for livet i havet og langs kysten.

1. Biodiversitet

Stenrev er havets oaser, rigt på en række arter, der varierer fra små alger til større fisk. De er hjemsted for farvestrålende marint liv, såsom havkarusser, berggylter, kæmpesøpindsvin og læderkoraller. Fiskeyngel søger beskyttelse i stenrevets hulrum og større fisk finder føde på stenrevet. Tilsammen skaber stenrevet et biodiversitets-hotspot.

Undersøgelser viser, at et enkelt stenrev kan huse op til 163 forskellige dyrearter fordelt på blot 4 m2. Dette illustrerer det potentiale, som stenrev har for at øge den biologiske mangfoldighed i havet ud for Hundested.

2. Kystbeskyttelse

Stenrev kan absorbere en del af bølgernes energi inden de rammer kysten og derved reducere erosion af stranden. Stenrev stabiliserer havbunden og giver læ for ålegræs, der også fremmer naturlig sandaflejring. Dette vil gøre kysten mere modstandsdygtig over for fremtidige klimaforandringer.

Ved at beskytte kysten naturligt gennem stenrevene kan det reducere behovet for dyre og kortsigtede sandfodringer.

3. Fritidsliv og turisme

Stenrev vil tiltrække dykkere og lystfiskere, som ønsker at opleve det rige marine liv og stenrevets tangskov. Dette kan give et skub til den lokale turisme og fremhæve Halsnæs som kommunen med store naturrigdomme – også under havet.

Forbedringen af strandkvaliteten, som resultat af stenrevenes beskyttelse, kan også øge antallet af besøgende til områdets strande.

4. Formidling, forskning og læring

Med Hunderevet kan området blive et vigtigt centrum for marin forskning og uddannelse. Årlige målinger af havbunden, vandkvalitet og marine arter vil give vigtige data, som kan hjælpe med at forstå og beskytte havmiljøet bedre.

Hunderevet kan også tjene som referencer for fremtidige stenrevsprojekter i Danmark og andre steder i verden, ved at give indsigt i de bedste metoder til konstruktion, vedligeholdelse og overvågning.

Her på siderne indbyder Foreningen Hunderevet dig til at læse om, hvem vi er og om vores aktiviteter.Selvfølgelig vil det være allerbedst, hvis du efter at have læst om os også vil være interesseret i at støtte foreningens arbejde ved at melde dig ind i foreningen – det koster kun 100 kr. om året. Se: ”Bliv medlem”.

Se hvad der blev skrevet om foreningens tilblivelse:
Frederiksborg Amtsavis

Læs om andre projekter med etablering af stenrev:
Stenrev – Center for Marin Naturgenopretning