Kystsikring

Kystbeskyttende effekt

Ser man på de historiske stenrev ud for Kikhavn både Hunderevet i vest og Torup Flak i øst, tænker man straks, at de har fungeret som beskyttende barriererev. Vi tænker at stenrev i kystzonen i en eller anden grad vil beskytte kysten alt efter størrelse og udbredelse, hvilket understøttes af flere kilder.

Formidlingsrevet har vi designet sådan, at ledestenene fra kysten og ud til selve revet sikrer, at vandet kan passere kysten i roligt tempo uden at møde forhindringer.

Stenrevsformationen som udgør formidlingsrevet vil udgøre en beskyttende barriereø. Bølgerne i havet starter ved bunden og vokser op når de nærmer sig kysten. Møder bølgerne et rev på deres vej til kysten, vil revet trække energien ud af bølgerne. Revet består i dette tilfælde af sten, men kan også bestå af revler med større eller mindre sten og ligefrem en sandrevle.
Bølgerosen viser bølgemønsteret i havet ud for Hundesteds kystlinje. Bølgerne kommer primært ind fra vest til nordlig retning, og den østlige side af revet vil i lange perioder lægge i læ af stenrevet. Med strøm primært fra vest mod øst, men i perioder også fra øst mod vest, vil sandet lægge sig som trekantede vimpler parallelt med kysten på hver side af stenrevet. Stenrevet vil med tiden blive dækket af tangskove, som står op i vandsøjlen fra selve revet. Tangplanterne vil blive påvirket af bølgerne og vil være med til at trække energien ud af bølgerne, når de passerer på deres vej mod kysten. På læsiden vil der yderligere være mulighed for at ålegræs kan etablere sig og være med til at stabilisere havbunden og ophobe sandet. Kysten beskyttes således dels af stenrevet og sandfanerne på begge sider af revet dels af tang og ålegræs på og ved revet.

Stormenes vindmodstand mod vandet giver bølgerne energi og denne energi trækkes ud igen af den lavere vanddybde på stenrevet og sandfanerne på hver side af revet, dertil kommer tang og ålegræssets evne til at trække yderligere energi ud af det passerende vand. De vandmasser der har passeret revet vil medbringe væsentlig mindre energi og vandstrømmen langs kysten vil samtidigt mindskes. Når der kommer en kraftig storm ind fra vest, nordvest eller nord vil kysten blive beskyttet af Formidlingsrevet og som følge deraf vil erosionen mindskes væsentligt eller helt ophøre, og lokalt kan kystlinjen vokse ud i havet.

Formidlingsrevet er et forholdsvis lille rev som har en begrænset effekt, men det vil i mindre målestok vise et mønster, der ved hjælp af kystens dynamiske processer, giver et godt billede af de muligheder, der ligger i naturbaseret kystsikring og klimasikring med stenrev.

Se yderligere information ved at klikke på links herunder:
Erosionsatlas