Nutid

Hesselø bugt og indsejlingen til Isefjorden og Roskilde Fjord

I dag er fjordmundingen Natura 2000 beskyttelsesområde for svømmefugle der raster og provianterer på deres vandring fra vinterfoderpladserne syd for Danmark til sommerens ynglepladser nord på. Svømmefuglene ses i større eller mindre flokke enten på vandet eller i lav flugt hen over vandet specielt i forårs og efterårsmånederne.

Hesselø bugt har i mange år været udsat for råstofindvinding af både sand og sten. I 2015/16 kom den sidste råstofrapport. Billedet herunder viser havbunden med mørkeblå signatur substrattype 4, hvor der er mellem 25% og 100% tæthed af sten >10cm. Ud for Spodsbjerg Fyr kan man se den mørkeblå havbundstype, som strækker sig i nordlig retning ud i Kattegat. Det mørkeblå område viser med al sandsynlighed det Historiske Hunderevs placering og udbredelse. I midten af det mørkeblå område ses imidlertid en brudt linje af den lyse substrattype 1, hvor der imidlertid er tydelige spor efter råstofindvinding i havbunden, men sandsynligvis tidligere været et område med substrattype 4 (mørkeblå). Grafikken understøtter vores viden om det Historiske Hunderev, fra det historiske kort over Sjælland fra 1764.

Når man svømmer hen over havbunden i dag, ses store kampesten stikke op af sandbunden. Kampestenene ligger enten solitært eller i grupper på 2,3 eller fire stykker, som er begroet af rød- og brunalger med en population af mindre fisk som f.eks. sandkutling, tangnål, tangspræl, havkarusser, samt krabber og søstjerner. Enkelte sten har en lille koloni af brødkrummesvamp.

  

Bundsubstrat

Substrattype 1 - sand/silt: Områder bestående primært af sand med varierende indslag af skaller og grus. Sand er defineret som kornstørrelser i intervallet 0,06-2,0 mm.

Substrattype 1c - Mønstret sandet bund med ler: Område bestående af ler eller større relikt ler blokke på en siltet til sandet havbund, hvor det høj-reflekterende ler giver havbunden et mønstret udseende. Disse lermønstre kan have meget markante strømstriber.

Substrattype 2 - sand, grus og småsten: Meget varierende områder domineret af groft sand med varierende mængder af grus og småsten samt enkelt spredte store sten. Substratet består af en blanding af groft sand og grus med en kornstørrelse på ca. 2-20 mm og småsten med størrelser på ca. 2–10 cm. Substrattypen kan også indeholde enkelte sten >10 cm.

Substrattype 3 - sand, grus og småsten samt bestrøning (1-25 %) med sten >10 cm: Områder bestående af blandede substrater med sand, grus og småsten med en varierende mængde sten >10 cm. Substrattypen er sammenlignelig med substrattype 2, men adskiller sig fra denne ved at indeholde et større antal sten >10 cm. Stenene ligger oftest spredt (bestrøning) og altid i ét lag.

Substrattype 4 - sten dækkende ca. 25-100 %: Områder domineret af sten >10 cm (stenrev), men også med varierende indslag af sand, grus og småsten. Der kan også forekomme biogene rev og/eller kalkrev i denne substrattype. Som for substrattype 3 kan stenene ligge spredt i ét lag, men substrattypen kan også indeholde egentlige stenrev, som rejser sig over den omkringliggende bund med sten i flere lag (huledannende).