Hvad er et stenrev

Et stenrev er en samling af større sten der ligger fast på havbunden og ikke flyttes af bølger og strøm.

Stenrevet kan enten bestå af spredte sten på havbunden – et spredt stenrev, eller det kan være sten, der ligger ovenpå hinanden – et huledannende rev med huler og sprækker som kan tiltrække fisk, krabber, hummer og lignende.

Der findes også rev som ikke består af sten. Biogene rev er dannet af dyr, eksempelvis kalkrørsormes hårde rør eller banker af blåmuslinger og hestemuslinger.

Stenrev er næsten altid omgivet af sand eller mudderbunde. Disse bunde virker umiddelbart golde, da det meste af dyrelivet gemmer sig nede i bunden. De frodige rev fremtræder derfor umiddelbart som “havbundens oaser”. Mest spektakulære er de huledannende rev, som består
af store bunker af næsten lige store kampesten stablet oven på hinanden. De fleste rev af denne type er forsvundet pga. stenfiskeri, men der findes fortsat nogle stykker af dem langt ude i Kattegat og Nordsøen, hvor stenfiskeri aldrig har været rentabelt. Begrebet stenrev dækker imidlertid over en meget bred vifte af rev, hvor størrelsen og tætheden af sten kan variere meget.

Hvor findes der stenrev?

Det skønnes at der er ca. 1200 km2 stenrev i danske farvande men der har været mange flere: 

 

Hvilken betydning har stenrev?

Stenrevene rummer en fantastisk artsrigdom og meget store mængder (biomasse) af både planter og dyr. Revene er hjemsted for farvestrålende dyr som havkarusser, berggylter, kæmpesøpindsvin og læderkoraller. Revenes tangskove udgør med deres grønne, røde og brune farver et sceneri, der ville være helt på højde med tropernes koralrev, hvis bare vandet var lige så klart herhjemme. En nylig undersøgelse på småstenede områder på et rev i det sydlige Kattegat viste at de undersøgte 4 m2 indeholdt 67 algearter og 19.000 dyr fordelt på 163 forskellige arter.

Læs meget mere om stenrev her: Stenrev – Havets Oaser, danmarks Miljøundersøgelser 

Se en video om stenrev og deres betydning her.